گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

گروه جامعه شناسی

دکتر ثریا معمار

دکتر ثریا معمار

 

 

مدارج علمی و محل اخذ آن:

کارشناسی: علوم اجتماعی ، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

مرتبه علمی: استادیار

حوزه های تخصصی و زمینه های مورد علاقه: نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی زنان، جامعه شناسی علم و تکنولوژی، جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی فرهنگ.

سوابق و فعالیت های پژوهشی:

الف) تالیفات: -

ب) ترجمه: -

ج) مقاله علمی-پژوهشی:داخلی: 7 مورد          خارجی: -

د) مقاله علمی- ترویجی:داخلی: 15 مورد         

ه) طرح علمی-پژوهشی: 3 مورد

و) شرکت در همایش ها:داخلی: 1مورد          بین المللی: -

 

آدرس پستی:sorayamemar@gmail.com

تلفن:03117933113

----------------------------------------------------------------------------

لیست مقالات فارسی منتشر شده:

http://sid.ir/fa/SearchPaper.asp?Page=1&T1=&T2=&T3=&T4=&T5=&T6=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7&fldSubject=0&B1=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88

1-بررسي عرضي – ملي عوامل كلان موثر بر توسعه علمي

2-تحليل محتواي پنج كتاب پرخواننده و پرفروش در كتابخانه هاي عمومي و كتاب فروشي هاي اصفهان

3-تحليلي بر نظريه انقلاب در علم با تاكيد بر نظريه برنارد كوهن