گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

گروه جامعه شناسی

دکتر وحید قاسمی


 دکتر وحيد قاسمی

  

 مدارج علمي و محل اخذ آن :
كارشناسي :علوم اجتماعی(پژوهشگری)  -دانشگاه اصفهان
كارشناسي ارشد : جامعه شناسي - دانشگاه اصفهان
دكتري : جامعه شناسي- دانشگاه اصفهان
مرتبه علمي : دانشيار
حوزه هاي تخصصي و زمينه هاي مورد علاقه : روش شناسي ،مطالعات تطبيقي فرهنگي ايران با ساير کشورهاي
اسلامي ،قشربندي و نابرابريهاي اجتماعي
سوابق و فعاليت هاي پژوهشي :
 سيستمهاي استنباط فازي و پژوهش هاي اجتماعي  ، الف )تاليفات : آموزش کاربردی را يانه
 مدل سازي معادله ساختاري در پژوهش هاي اجتماعي
ب )ترجمه : مقدمه اي   بر مدل سازی معادله ساختاری
د)مقاله علمي –پژوهشي : 1- داخلي :  40 مورد                  2-  خارجي: 4مورد

‌مقاله علمي – ترويجي :‌   20 مورد                     ر )  طرح علمي – پژوهشي :  7مورد
ز) شركت در همايشها :‌ 1- داخلي :‌    10مورد                 2- بين المللي : 4 مورد

آدرس پستي :       v.ghasemi@Itr.ui.ac.ir
تلفن :  7933103
جهت رويت اطلاعات كامل به پايگاه دانشكده ادبيات و علوم انساني ويا پايگاه نگين پژوهش مراجعه فرماييد. ‌

-----------------------------------------------------------------------------------

لیست مقالات فارسی منتشر شده:

1-برررسي رابطه رفاه اجتماعي با سرمايه اجتماعي در فرايند توسعه (مطالعه موردي: شهرستان استان اصفهان)

2-بررسي برخي از ويژگي هاي اجتماعي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خلال شش دوره قانونگذاري.

 3-بررسي تاثير بافت محلات بر هويت اجتماعي، با تاکيد بر هويت محله اي در شهر اصفهان.

 4-بررسي تاثير سرمايه اجتماعي برون گروهي بر توسعه اقتصادي در استان هاي ايران

5-بررسي مساله تصدي زن بر مقام رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران.

6-بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن و مرد در فيلم هاي دهه هفتاد سينماي ايران.

7-تبيين جامعه شناختي تاثير دينداري بر سرمايه اجتماعي درون گروهي (مطالعه موردي شهر اصفهان).

 8-تحليل تطبيقي تاثير مهاجرت در سطح دينداري و اولويت هاي ارزشي دختران و پسران.

 9-تحليل تطبيقي نگرش سياسي زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاري تا آزادي خواهي).

10-تحليلي بر هوش فرهنگي و الگوهاي تقويت آن.

 11-تحليلي بر هوش فرهنگي و الگوهاي تقويت آن

 12-تحليلي جامعه شناختي بر احساس عدالت در بين معلمان شهر زنجان

13-تحليلي جامعه شناختي بر نقش خانواده در ميزان برخورداري از سرمايه اجتماعي

14-تشخيص گسل نهان صحنه در منطقه كركسار با استفاده از روش مغناطيسي و VLF

15-تعيين كننده هاي ساختاري و سرمايه اي سبك زندگي سلامت محور

16-تفسير داده هاي مغناطيس هوايي با استفاده از روش بهبود يافته تلفيقي سيگنال تحليلي و اويلر در منطقه خرم آباد

 17-توصيف جامعه شناختي عوامل موثر بر ونداليسم و اوباشگري در ورزش فوتبال

18-تيپولوژي مخاطبان موسيقي با توجه به شدت تمايلات موسيقايي آنها

19-جوانان و هنجارهاي رسمي و غير رسمي موسيقي پاپ (پژوهشي در بين جوانان شهر اصفهان)

20-رابطه ابعاد دلبستگي و عوامل پنجگانه شخصيت از منظر فردي و زوجي

21-رابطه ابعاد مادي و غير مادي رفاه اجتماعي با مشاركت شهروندان در امور شهري

22-رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي

23-سازگاري اجتماعي و فرهنگي مهاجران ايراني در آمريکا

24-سطح بندي سرمايه اجتماعي در شهرستان هاي استان اصفهان

25-سنجش اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهاي چهارمحال و بختياري

26-سنخ شناسي دانشجويان بر مبناي پديده روابط دوستانه دختر و پسر

27-شناخت تاثير طبقه اجتماعي بر نگرش نسبت به جريان نوگرايي در شهر اصفهان

28-ضريب آلفاي كرنباخ و ويژگي هاي آن با تاكيد بر كاربرد در پژوهشهاي اجتماعي

29-گرايش به مصرف گونه هاي موسيقي مردم پسند و ميزان پرخاشگري در ميان دانشجويان؛ مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان

30-گونه شناسي فرهنگ سياسي دانشجويان شاغل به تحصيل در ايران

31-مطالعه اي پيرامون رابطه قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي با استفاده از داده هايي در زمينه مصرف موسيقيايي در شهر تهران

32-مطالعه کمي وکيفي نقش مهاجرين کاري بر تنوع همسرگزيني شهر مبارکه

33-نظريه مبادله و مشاركت سياسي زنان، مطالعه موردي شهر اصفهان

34-نگرش مردم شهر اصفهان در مورد آسيب ‌هاي نظام اجتماعي ايران با تاكيد بر تحليل آسيب دين گريزي در جامعه