گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

گروه جامعه شناسی

آشنایی با گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

گروه علوم اجتماعی در بهمن ماه 1348 با دو نفر عضو هیات علمی تاسیس شد و درس جامعه شناسی عمومی را برای کلیة گروه های آموزشی دانشگاه و دروسی را تحت عنوان کهاد برای دانشجویان برخی از گروه های دانشکده ادبیات تدریس می کرد. در سال 1351 دورة شبانه آغاز به کار نمود و در سال 1358در دو دورة روزانه و شبانه با ایجاد گرایش دبیری علوم اجتماعی فعالیت خود را گسترش داد و در سال 1362 گرایش پژوهشگری اجتماعی در مقطع کارشناسی نیز راه اندازی شد.

دورة کارشناسی ارشد جامعه شناسی در سال 1370 با تعداد پنچ نفر تاسیس گردید. دورة دکتری جامعه شناسی در سال 1374 با پذیرش تعداد سه نفر دانشجو تاسیس گردید  و مقطع دکتری جامعه شناسی شامل دو گرایش «جامعه شناسی اقتصادی و توسعه» و «جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران» می باشد.


معرفی اعضای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

دکتر وحید قاسمی

دکتر علی ربانی خوراسگانی

دکتر سید علی هاشمیانفر

دکتر بهجت یزدخواستی

دکتر ثریا معمار

دکتر رضا همتی

 دکتر مسعود کیانپور

جهت رویت اطلاعات کامل به پایگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ویا پایگاه نگین پژوهش و یا صفحات وبلاگ مراجعه فرمایید.